بیمه-عمر-حوادث

بیمه عمروحوادث گروهی بصورت گروهی برای بیمه گذارانی ازقبیل موسسات ،سازمانها،شرکتها وغیره ارائه میگردد.وبیمه شدگان درصورت وقوع هریک ازخطرات نقص عضووازکارافتادگی(قطعی ودائم)کلی وجزئی ناشی ازحوادث که طبق مشمولیت بیمه، مبلغ سرمایه تعیین شده درقرارداد رادریافت نماید.
مدت بیمه های عمروحوادث گروهی یک سال تمام شمسی است.باتوافق بیمه گروبیمه گذارمیتوان هزینه های پزشکی ناشی ازحادثه وغرامت روزانه وهفتگی راهم تحت پوش قرارداد.
فایده هایی که بیمه عمروحوادث گروهی داردشامل: 
تأمین آتیه –(درتأمین آتیه بیمه گرموظف است درمقابل حق بیمه ای که دریافت میکند،درصورت وقوع خطرفوت مبلغی پرداخت کند،که هدف ازاین کارجبران خسارت نیست بلکه تأمین آینده خانواده است.)
حمایت خانواده درمقابل اثرات ناشی ازفوت سرپرست خانواده(باازدست دادن سرپرست خانواده به جزاینکه موقعیت اقتصادی آن خانواده درصورتیکه بنیه مالی هم ضعیف باشدبه خطرمی افتد،موقعیت اجتماعی آن خانواده نیزدرمعرض خطرقرارمیگیرد.دراینصورت است که اگرپوشش بیمه ای عمروحوادث گروهی خریداری شود بسیاری ازمشکلات وسختیهابه راحتی حل میشود وخانواده ها تاحدودی میتواننددل گرم وآسوده خاطرشوند.
نرخ گذاری بیمه حادثه چه گروهی وانفرادی براساس شغل بیمه گذاران است.
اساسابیمه گروهی حمایت وتأمین بیمه ای باهزینه های پایین است به نحوی که حق بیمه ای که بایدتوسط بیمه شدگان پرداخت گردد به نسبت تعداد اعضا وترکیب آنان وسایرعوامل تعیین میشود ومیزان آن به مراتب ازحق بیمه ای که دربیمه های انفرادی پرداخت میگرددکمتراست،نرخ حق بیمه ای که درقراردادبیمه گروهی تعیین میشود برای کلیه بیمه شدگان یکسان است ،به همین منظور دربیمه های گروهی انعطاف پذیری بیشتری نسبت به بیمه های انفرادی دیده میشود.
بیمه شدگان بیمه های گروهی تامادامی که درگروه حضوردارند تحت پوشش بیمه خواهندبود.قراردادبیمه گروهی امکان استفاده ازروش توزیع تأمین به میزان انبوه رافراهم میسازدکه این امرسبب صرفه جویی درعملیات بیمه ای شده وچنین رویکردی بروکراسی اداری را کاهش میدهد.

 




یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید

تماس واحد صدور بیمه نامه

لطفا فقط جهت صدور بیمه نامه تماس حاصل فرمایید.

مشاوره امور بیمه

تماس با ما