بیمه درمان

افزایش روزبه روزهزینه های پرداختی برای دریافت خدمات درمانی امروزه یکی ازمهمترین مسئله ومشکل مردم بوده است وهزینه های بستری وعمل جراحی دربیمارستانها ،فشارهای فراوانی را به افرادواردمی نمایند.
باتوجه به اهمیت موضوع هزینه های سنگین درمان ،بیمه نامه های درمان ازسوی شرکت بیمه دانا ارائه میشودکه بصورت گروهی انجام میشود وکسانیکه این پوشش بیمه ای رادارند می توانندآن قسمت ازهرینه هایی که بیمه های پایه یعنی تأمین اجتماعی وخدمات درمانی پرداخت نمیکند راازمحل بیمه درمان دریافت نمایند.
سازمان ها وشرکتهای موفق برای اینکه رضایت وانگیزه کارکنان خودرابالاببرند بایدشرایط رفاهی ودرمانی آن هاراتأمین کنند،به همین دلیل این پوشش بیمه ای میتواند آرامش واطمینان رادرهنگام بروزبیماری یااتفاق به آن ها هدیه دهد.
هزینه هایی همچون بیمارستانی (بستری وجراحی) _هزینه زایمان _هزینه پاراکیلینیکی- هزینه آمبولانس –هزینه سمعک –هزینه درمان های طبی- جزپوششهای بیمه ای تکمیلی محسوب میشود.
مدت بیمه نامه تکمیلی یک سال است ومعمولا تاریخ سررسیدهم دقیقا همان ساعت وروزدرسال آینده خواهدبود.
بیمه درمان مزایای بی نطیری همچون انعطاف پذیری –برداشت ازبیمه نامه –حفظ ارزش سرمایه شمادرمقابل تورم-پوشش رایگان حادثه-ضمانت نامه-سودمشارکت ووام را درخودجای داده است.
افرادی که پوشش بیمه درمان تکمیلی خریداری مینمایندمیتوانند باپرداخت ماهیانه مبلغی اندک درارگانی که مشغول به کارمیباشند خودرادربرابرهمه هزینه های سنگین درمان که ممکن است اکثرا برای همه افراد به وجودبیایدونتوانند خودبه تنهایی این هزینه هارا جبران کنند بیمه کنند.
مزیت های این پوشش بیمه ای عبارت است از:پرداخت هزینه های سنگین بیماری های صعب العلاج-دریافت غرامت درکوتاهترین زمان به محض دریافت کلیه مدارک –مدیریت هزینه های خانوار-ذخیره پس انداز خانواده-پرداخت هزینه های پیش بینی نشده-تعداد استفاده تاحداکثرمیزان تعهدسالانه-دریافت هرینه ای پزشکی درکوتاهترین زمان باارائه کلیه مدارک-دریافت هزینه های نقص عضو 

 
یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید

تماس واحد صدور بیمه نامه

لطفا فقط جهت صدور بیمه نامه تماس حاصل فرمایید.

مشاوره امور بیمه

تماس با ما